ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

มุ่งเน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมประจำใจ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล จนสามารถพัฒนาศักยภาพแห่งตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานและทักษะชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษา

2.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา

3.พัฒนาผู้เรียนทางด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์

 

สถานที่ทำการ 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  อาคาร 3 ชั้น 2

หมวดวิชาคณิตศาสตร์  อาคาร 6 ชั้น 2

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ชั้น 3

หมวดวิชาภาษาไทย  อาคาร 6 ชั้น 2

หมวดวิชาสังคมและพลานามัย อาคาร 6 ชั้น2

หมวดวิชาธุรกิจ  อาคาร 1 ช้น 1

พันธกิจ

xxx