เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1. วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101)

     การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย  การใช้ถ้อยคำ การใช้สำนวน  ระดับภาษา การฟัง การพูด การอ่านข่าว  บทความ  สารคดี  โฆษณา บันเทิงคดี  ศึกษาวรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่าง ๆ การเขียนรูปแบบต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102)

   ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย  ในการฟัง  การดู การพูด  การอ่าน และการเขียน  วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การอ่าน การดู การอ่านตามหลักการ  การพูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจ

3. วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3000-1101)

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง การอ่าน  การนำเสนอข้อมูล  หลักการพูดเบื้องต้น  การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ  การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางวิชาการ