ชื่อ : นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 0874915364
อีเมล์ : Padsakaewduanchai@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  วันที่เข้าทำงาน
    18 ตุลาคม พ.ศ.2536
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ.2554 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2536 ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   
  วิชาที่สอน
 

- การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

- การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

- ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - การพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
  - โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ECHOVE 2561

- โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสู่สากล (คริสต์มาส) ประจำปีการศึกษา 2561

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา (TOEIC) ประจำปีการศึกษา 2561

  อบรมสัมนา
 

 - การจัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ระดับกลาง) 4-7 พฤษภาคม 2561

- การเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google App for Education 1-3 พฤษภาคม 2562


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.6(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ