ชื่อ : นายทองดี มะปะทัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0823799804
อีเมล์ : Thongdeemapatang@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู ปฏิบัติการ
  วันที่เข้าทำงาน
    1 พฤษภาคม 2557
  วุฒิการศึกษา
 

 -พ.ศ. 2560 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 -พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการ        จัดการกีฬา)  สถาบันราชภัฏอุดรธานี

  -พ.ศ. 2543 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (พลศึกษา)  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - วิจัยในชั้นเรียน

  ประวัติการทำงาน
 

 พ.ศ. 2546 - 2548  ครูพิเศษสอน โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี

 พ.ศ. 2549 - 2551  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

 พ.ศ. 2552 - 2556  พนักงานราชการ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 พ.ศ. 2557 - 2560  ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ครูปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

- วิชาเพศวิถีศึกษา

  คณะกรรมการ
 

  - 10 - 16 ก.ค. 2559 คณะกรรมการตัดสิน กรีฑา การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ชากังราวเกมส์  จ.กำแพงเพชร

  - 17 ส.ค. 2559 เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระดับจังหวัด

  - 9 - 13 ม.ค. 2560 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ บายศรีสู่ขวัญ จุดเทียนแห่งปัญญา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ

  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - 

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

  - 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2558 วิทยากรสอน 108 อาชีพ รายวิชาต้นไม้มงคล ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

  - 21 - 23 ธ.ค. 2558 วิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

  - 25 ธ.ค. 2558 วิทยากร 108 อาชีพ รายวิชาต้นไม้มงคล  ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

  - 25 มี.ค. 2559 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

  - 3 พ.ค. 2559  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

  - 16 - 22 ก.ค. 2559การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ โรงเรนวัดประทุมทายการาม อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช

  -11 - 17 ต.ค. 2559 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ. อุดรธานี

  - 7 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2559 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ. อุดรธานี

  - 10- 12 ธ.ค. 2559 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ. อุดรธานี

  - 4 - 6 ส.ค. 2560 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/2560 ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา

  - 18 - 20 ส.ค. 2560  การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3/2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

  -  วิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

  - วิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

  - วิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีอุดรธานี

  - วิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

  - วิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนดงเมือง อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี

  - 19 - 24 ก.พ. 2561 การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 829 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

  - 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561 การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 830 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 - 20 -21 ก.พ. 2559  อบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 - 8 - 11 มี.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสบการณ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน

 - 2 - 5 เม.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ชมรมครูพลศึกษาอาชีวศึกษา

  - 7 - 8 เม.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

 - 25 - 28 เม.ย. 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การบูรณาการนิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา

 - 9 - 10 พ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรมสู่การพัฒนาเป็นวิทยาลัยแห่งคุณธรรม  ณ วัดเขาแร่  อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

 - 3 - 9 ก.ค. 2559  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 123 โดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

 - 21 - 23 ก.ค. 2560 การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ