ชื่อ : นางมยุรา โพธิญาณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817497653
อีเมล์ : mayu091960@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
  วันที่เข้าทำงาน
    25 พฤษภาคม 2525
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ. 2525 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  วิชาเอก ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

 - พ.ศ. 2540 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิชาเอก การบริหารอาชีวศึกษา

                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   
  วิชาที่สอน
 

- วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101)

 - วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102)

 - วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3000-1101)

  คณะกรรมการ
    - คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
  ตำรา
     - 
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - ภาษาไทย 2 (2000-1102)

  งานวิจัย
      - 
  วิทยากรรับเชิญ
 

   - 

  บทความทางวิชาการ
     - 
  โครงการบริการทางวิชาการ
     - 
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ