ชื่อ : นางสาวอารีรัตน์ ลิตาพัณณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0844604844
อีเมล์ : fonja.1227@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูจ้างสอน
  วันที่เข้าทำงาน
    15 สิงหาคม 2560
  วุฒิการศึกษา
 

 ปริญญาตรี 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 พ.ศ.2560  ที่วิทยาลัยอาชีวเทศบาลเมืองหนองคาย

  วิชาที่สอน
 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
 

   หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

   หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)

  เอกสารประกอบการสอน
 

  - หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

  - หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01

2.3(1)

วุฒิการศึกษา เปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04

2.3(4)

การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ