ชื่อ : นางอัจฉรา สวาทพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0996141655
อีเมล์ : ่jejiej2j@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ 
    พนักงานราชการ
  วันที่เข้าทำงาน 
    ธันวาคม 2549
  วุฒิการศึกษา
 

พ.ศ.2555 ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

ปี 2548 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการประมูล ICN จ.ขอนแก่น

ปี 2549 ครูจ้างสอน วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ปี 2551-ปัจจุบัน พนักงานราชการ(ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

2000-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่พัฒนาทักษะชีวิต

2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

  คณะกรรมการ
   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
 

 - ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “หน่วยและการวัด” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 -ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1

  วิทยากรรับเชิญ
 

   -2561  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ"สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team" สำหรับครูโรงเรียนเอกชน  โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

 


ย้อนกลับ