ชื่อ : นางสาวเยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956523573
อีเมล์ : dowsakul@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
 ครู   
  วันที่เข้าทำงาน
 15 มิถุนายน 2554  
  วุฒิการศึกษา

พ.ศ.2560

พ.ศ.2549

พ.ศ.2547

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน

2 ก.ค.61

6 ธ.ค.2560-1 ก.ค. 2561

15 มิ.ย.2556

15 มิ.ย.2554

พ.ศ. 2547-2551

ครู ค.ศ.2 (วิทยฐานะชำนาญการ) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ครู ค.ศ.1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ๑๑๑๔๕

ครู ค.ศ.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ครูผู้ช่วย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ๑๙๗๓๖

ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 ภาษาอังกฤษ

-

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ