ชื่อ : นางสาวน้ำฝน ตั้งประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 0818721041
อีเมล์ : namfon.tan@udontech.ac.th

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    24 สิงหาคม พ.ศ.2541
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ.2547 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 - พ.ศ.2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  ประวัติการทำงาน
 

 - พ.ศ.2541-2549      ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

 - พ.ศ.2549-ปัจจุบัน   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

 - วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม (20000-1302)

 - วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าและการสื่อสาร (30000-1303)

 - วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต (30000-1304)

 - วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน (30000-1306)

 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ (4000-2101)

 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล (4000-2102)

 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4000-2104)

 

  คณะกรรมการ
 

 - กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - ครูเครือข่ายการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา (V-net) ประจำปี 2560

 - ครูเครือข่ายการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา (V-net) ประจำปี 2559

 - กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2546 ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

  ตำรา
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)
  เอกสารประกอบการสอน
 

 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ (4000-1302)

 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล (4000-1303)

 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4000-1305)

  งานวิจัย
 

พ.ศ.2560

 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

พ.ศ.2559

 - การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

พ.ศ.2558

 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

พ.ศ.2557

 - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ.2556

 - การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง โครงสร้างอะตอม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ.2555

 - การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

พ.ศ.2554

 - การเปรียบเทียบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

พ.ศ.2552

 - การพัฒนาชุดการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-0008 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พ.ศ.2547

 - ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (INFUSION) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบนิเวศ

  วิทยากรรับเชิญ
 

 - วิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ณ ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  บทความทางวิชาการ
   - ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (INFUSION) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบนิเวศ (THE OUTCOME OF ORGANIZING INSTRUCTIONAL ACTIVITIES BASED ON INTEGRATED INFUSION METHOD FOR TEACHING A BASIC SCIENCE SUBJECT "ECOSYSTEM" TO THE FIRST - YEAR VOCATIONAL CERTIFICATE-LEVEL STUDENTS)
  โครงการบริการทางวิชาการ
   -
  อบรมสัมนา
 

พ.ศ.2562

 - โครงการการบูรณาการสอนสะเต็มศึกษากับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับกลาง  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ)

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

พ.ศ.2561

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์หลักสูตรแอ็คทีฟฟิสิกส์ โมดูลความปลอดภัย (แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับกลาง ณ KU HOME  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติฯเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทย์หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ โมดูลมาสนุกกับเรา (คลื่นแสงและคลื่นเสียง) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 - โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการวิจัยที่เกิดจากการออกแบบนวัตกรรมฯ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวฯ (สสอ.)

พ.ศ.2560

 - โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 - 30-hour Intensive TOEIC Course and is proficient in basic level at Udon Thani Technical College

พ.ศ.2558

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐานและบูรณาการภาษาอังกฤษ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2557

 - โครงการเตรียมความพร้อมครูวิทยาศาสตร์สู่ครูมืออาชีพในอาเซียน ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทนรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย      

                                          


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01  2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02  2.2(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03  2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04  2.3(4)  การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05  2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06  2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07  3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08  3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09  3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10  3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11  3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12  3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13  3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14  3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15  3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16  3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17  3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18  3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19  3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20  1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21  3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ