ชื่อ : นายสุนันท์ สาอุด
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
   ครูจ้างสอน 
  วันที่เข้าทำงาน
    1 พฤศจิกายน  2560
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ. 2540  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 - พ.ศ. 2534  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   
  วิชาที่สอน
 

- พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ และ เพศวิถีศึกษา

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้  ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(2) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4)  รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1)  การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1)  แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2)  บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.2(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3)  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4)  กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5)  กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2  การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ