ชื่อ : นางสาวศศิธร เปรี่ยมมะเริง
เบอร์โทรศัพท์ : 0969656646
อีเมล์ : Sasithontoey@hotmail.com
ตำแหน่งทางวิชาการ

       ครูจ้างสอน

 วันที่เข้าทำงาน

       28 พฤษจิกายน 2559

วุฒิการศึกษา

      ค.บ. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

งานวิจัยที่สนใจ

     - การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

     - การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

ประวัติการทำงาน

     - พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 ครูพิเศษสอนที่โรงเรียนมารีย์พิทักษ์  จังหวัดอุดรธานี

     - 28 พฤษจิกายน 2559-ปัจจุบัน ครูจ้างสอนที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วิชาที่สอน

     - ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

     - ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

     - ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

     - การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

คณะกรรมการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

      - ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (20000-1201)

     - ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  (2000-1203)

     - ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง (2000-1207)

     - การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ (3000-1205)

 งานวิจัย

 

 วิทยากรรับเชิญ

 

 บทความทางวิชาการ

 

 โครงการบริหารทางวิชาการ

     - โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (คริสต์มาส) ปี 2561

     - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา ปี 2561

 อบรมสัมนา

     - การประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบ SAR Online

     - อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     - โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา

คลิกเปิดเอกสาร

A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ