ชื่อ : นางพัชรา ศิริรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7174274
อีเมล์ : patchara.sirirat@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู คศ.3  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    20  กรกฎาคม  2525
  วุฒิการศึกษา
 

 ปริญญาตรี  วทบ.คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

ระดับ/อันดับวิทยฐานะ

สถานที่ทำงาน

20 ก.ค. 2525

อาจารย์ 1

3

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1 ต.ค. 2536

อาจารย์ 2

6

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

24 ธ.ค. 2547

ครู

คศ. 2

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1 ก.พ. 2549

ครู

คศ.2ครูชำนาญการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

14 ก.ค. 2554

ครู

คศ.3ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1 ต.ค. 2554

ครู

คศ.3ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1 ต.ค. 2556-ปัจจุบัน

ครู

คศ.3ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

1. คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

2. แคลคูลัส 1

3. แคลคูลัสพื้นฐาน

  คณะกรรมการ
   
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  แคลคูลัส 1  รหัส 3000-1525

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

 


ย้อนกลับ