ชื่อ : นางรัชนีพร สุขเกษม
เบอร์โทรศัพท์ : 0945302427
อีเมล์ : rsukkasem@hotmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    9 มิ.ย. 2538
  วุฒิการศึกษา
 

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถาบัน

ปริญญาตรี

ศษ.บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

ศษ.ม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

ระดับ/อันดับ

วิทยฐานะ

อัตราเงินเดือน

(บาท)

สถานที่ทำงาน

9  มิ.ย.  2538

อาจารย์ 1

3

6,360

โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาฯ

1  ต.ค.  2541

อาจารย์ 1

4

7,580

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

15  ต.ค.  2541

อาจารย์ 1

4

7,580

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1  ต.ค.  2544

อาจารย์ 1

5

9,040

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

8  ธ.ค.  2547

อาจารย์ 2

6

12,780

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1  เม.ย.  2548

ครู

คศ.2

13,110

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1  พ.ค.  2549

ครูชำนาญการ

คศ.2

14,810

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1  เม.ย.  2551

ครูชำนาญการ

คศ.2

18,410

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1  ต.ค.  2551

ครูชำนาญการ

คศ.2

18,910

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1  ต.ค.  2552

ครูชำนาญการ

คศ.2

19,800

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1  ต.ค.  2553

ครูชำนาญการ

คศ.2

24,930

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1  ต.ค.  2554

ครูชำนาญการ

คศ.2

25,930

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1  ต.ค.  2555

ครูชำนาญการ

คศ.2

27,500

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1  ต.ค.  2556

ครูชำนาญการ

คศ.2

28,050

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

10 ต.ค.  2557

ครูชำนาญการ

คศ.2

30,280

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

18 ธ.ค.  2557

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ.3

31,250

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -วิทยาศาสตร์พิ้นฐาน (2000-1401)

 

 

  งานวิจัย
      

ที่

รายการ

หน่วยงาน/ระดับคุณภาพผลงาน

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1

งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

บทคัดย่อ

2

งานวิจัย เรื่อง รายงานการประเมินผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

บทคัดย่อ

3

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

บทคัดย่อ

4

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

บทคัดย่อ

 
   
 
   
 
   
 
 

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา ประวัติ
A02 หลักฐานวุฒิบัตร เกียรติบัตร
A03 เกียรติบัตร เกียรติบัตร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ การบริการทางอาชีพ
A05 รางวัลของครู หนึ่งแสนครูดี
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม ค่ายคุณธรรม
A07 แผนการสอน แผนการสอน60
A08 บันทึกหลังสอน บันทึกหลังสอน
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เกรด
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน วิจัย60
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน หอคอยหลอดดูด
A13 รางวัลของผู้เรียน รางวัล
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บันทึกหลังสอน
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ STEM

ย้อนกลับ