ชื่อ : นางสาวคมขำ ธรรมรักษา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1918673
อีเมล์ : komkhum4961@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    21 ตุลาคม 2551
  วุฒิการศึกษา
 

 -ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

  ประวัติการทำงาน
   
  วิชาที่สอน
 

-หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

-ประวัติศาสตร์ชาติไทย

-เศรษฐกิจพอเพียง

-เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

  งานวิจัย
    - ประสิทธิภาพประสิทธิผลของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 

   -สอนระยะสั้นการทำพวงกุญแจจากลูกปัด 

   -สอนระยะสั้นการทำกระเป๋าสตางค์จากเศษผ้า

  อบรมสัมนา
 

 -โครงการฝึกอาชีพเเเละพัฒนาส่งเสริมนักเรียนเเละชุมชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯปีการศึกษา2560  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 -โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 4 พฤศิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนคอุดรธานี

 -อบรมเชิงปฎิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพเเบบออนไลน์  10-11 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 -โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา 3 พฤษภาคม 2561 วิทยาลยเทคนิคอุดรธานี


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสา
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ