ชื่อ : นางวัฒนา โอทาตะวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0931262518
อีเมล์ : wattana_2512@hotmail.co.th

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู คศ.3
  วันที่เข้าทำงาน
    14 พ.ย. 2537
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี วท.บ (วิชาเอกสถิติประยุกต์)  วิทยาลัยครูอุดรธานี

- พ.ศ. 2547  ปริญญาโท  กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-พ.ศ.  2559  ปริญญาเอก  ปร.ด. (สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401) โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 

  ประวัติการทำงาน
 

 - พ.ศ. 2537  ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

-  พ.ศ  2550   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-คณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

-คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)

-สถิติและการวางแผนการทดลอง (3000-1408)

-สถิติเพื่องานอาชีพ (24-4000-1405)

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -วิชาสถิติและและการวางแผนการทดลอง

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

-วิทยากรอบรมโครงงานอบรมงิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ปี 2557

-วิทยากรโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยในชั้นเรียน  ณ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ปี 2560

-วิทยากรอบรมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ณ.วอทยาลัยการอาชีพกระนวน ปี 2561

-วิทยากรประเมินผลงานผลงานนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอถดรธานี ปี 2562

  บทความทางวิชาการ
     -การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรต้นแบบในด้านสะเต็มศึกษา สำหรับอาชีวศึกษา หลักสูตรอินเตอร์แอ็คทีฟแม็ธ (Interactive Math) ครั้งที่ 2 ในโครงการ Chevron Enjoy Science (TVET Component)  ระหว่างวันที่ 3-15  มีนาคม 2562  ณ. โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถ.รอบเมือง กรุงเทพมหานคร

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย วันที่ 24-26  มีนาคม  2562  ณ. โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

-เข้าร่วมการอบรมการนำกรองคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ.โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

-เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กระบวนการสอน  ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562  ณ.โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21-27  เมษายน 2562 ณ. โรงแรมทรอปิคานา จังหวัดชลบุรี

-ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในวันที่ 28 เมษายน 2562  ณ.ห้อง 1705  ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสา
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ