ชื่อ : นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0899442559
อีเมล์ : worasit2559@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู ชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    14 มกรคม พ.ศ.2531
  วุฒิการศึกษา
 

 -ศษ.บ (ฟิสิกส์) 

 -กศ.ม  (ฟิสิกส์)

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

- 14 มกราคม 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี

-  1  ธันวาคม 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

- 1 ตุลาคม 2536     อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร อ.เมือง  จ.อุดรธานี

- 1 พ.ย. 2537       อาจารย์ 1 ระดับ 4  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  อ.เมือง จ.อุดรธานี

- 1 ต.ค. 2538       อาจารย์ 1 ระดับ 5  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

- 5 ต.ค. 2545       อาจารย์ 2 ระดับ 7  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

- 1 เม.ย.2548        ครู  คศ.2           วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

- 1 ต.ค. 2553       ครู วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

-1 เม.ษ. 2561       ครู วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-วิทยาศาสตร์เพื่องานอาชีพในอุตสาหกรรม

-วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

-วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -

 

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

 


ย้อนกลับ