ชื่อ : นางสาวสรรเพชุดา พรหมเมตตา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : lady.bowy@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    -
  วันที่เข้าทำงาน
    16 ตุลาคม 2561
  วุฒิการศึกษา
 

 - ศศบ. ภาษาอังกฤษ

 - ศศม. การสอนภาษาอังกฤษ

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

- การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก

  ประวัติการทำงาน
 

16 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ครูจ้างสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

2/2561

- 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2)

- 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง (Technical English on the Job)

- 3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน (English Project Work)

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      - การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 

- โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสู่สากล (คริสต์มาส) ประจำปีการศึกษา 2561

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา (TOEIC) ประจำปีการศึกษา 2561

  อบรมสัมนา
 

 

14 พ.ค. 61

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับครู อาจารย์ ด้วยแอพพลิเคชั่น EchoVE

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สำนักงานพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา

21-27 พ.ค. 61

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ Boot Camp

โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

สำนักงานพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา

16-19 ก.ค. 61

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับหัวหน้างานและครูผู้สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

3-6 ต.ค. 61

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

สำนักงานลูกเสือจังหวัดเลยและอาชีวศึกษาจังหวัดเลย


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ