ชื่อ : นางสาวธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0973064704
อีเมล์ : ladytonaor@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    - ครูจ้างสอน
  วันที่เข้าทำงาน
    - 19 พฤศจิกายน 2561
  วุฒิการศึกษา
 

- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 - 8 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 - 2 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ

 - 19 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- 2000 - 1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

- 2000 -1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับช่าง

- 2000 - 1204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2

- 3000 - 1204 ภาษาอังกฤษสำหรับโครงงาน

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ