ชื่อ : นางสาวสุธิดา จันทะวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : lubpui.sutida@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
   ครูจ้างสอน
  วันที่เข้าทำงาน
    1 พฤศจิกายน 2561
  วุฒิการศึกษา
 

 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) เอกวิชา การสื่อสารการตลาด 

 - ปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 - ตุลาคม พ.ศ. 2555 - มีนาคม 2556 ครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

 - ก.พ.2557 - มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 - 1 พ.ย.2561-ปัจจุบัน ครูประจำหมวดวิชาธุรกิจ แผนกวิชาสามัญ

  วิชาที่สอน
 

- วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003 (หลักสูตร ปวช. 2562)

- วิชา การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 

- วิชา การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรระยะสั้น) รหัสวิชา 1205-2301

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ