ชื่อ : นายสุชาติ คงเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kongchareon2505@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    3 พฤศจิกายน 2529
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ.2553 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รม.)สาขาสหวิทยาเพื่อการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - พ.ศ.2528 การศึกษาบัณฑิต (กศบ.)สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

 - พ.ศ.2524 มัยธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5) โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 3 พฤศจิกายน 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 2,765 บาท โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย

 1 พฤษภาคม 2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 3,750 บาทโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 18 มิถุนายน 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 7,570 บาท วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-เศรษฐกิจพอเพียง

-เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน

-เพศวิถีศึกษา

  คณะกรรมการ
    -หัวหน้างานฝ่ายปกครอง
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21  3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ