การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ประจำปี 2560

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:26 น. 455 ครั้ง นางสาวน้ำฝน

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ขึ้นทุกปี ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และในระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการวิจัยและค้นคว้านวัตกรรมใหม่ โดยบูรณาการการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และกล้าแสดงออก ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ นำไปใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวัน  ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ดังนั้นการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ

 - ได้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในนามของสถานศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 -  ผู้เรียนได้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่มีอยู่ใช้สร้างสรรค์ผลงานและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

        ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาหันมาสนใจ ค้นคว้าหาความรู้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
  • ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนระดับ อศจ. เข้าไปร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับต่างๆ ต่อไป
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู และบุคคลอื่นที่สนใจ

ผลผลิต  (Output)

    ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดโครงงานฯ

ตัวชี้วัดผลผลิต

    มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวด ระดับ อศจ.

รูปภาพประกอบ :