โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น( R.B.T.C.)

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:41 น. 429 ครั้ง นายทองดี

  • ชื่อโครงการ 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น( R.B.T.C.)

  • ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ร่วมกับ  พ.ส.น.อ. จังหวัดอุดรธานี

  • หลักการและเหตุผล

          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศและกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือที่ช่วยบ่มนิสัยให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก รักตนเอง รักครอบครัว รักเพื่อนและรักประเทศชาติ มีการนำกิจการลูกเสือเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างนิสัยให้กับเยาวชนของชาติ และ ให้มีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรที่มีอุดมการณ์ทางการลูกเสือโดย จัดให้มีการฝึกอบรมฝึกอบรม

เพื่อสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ระดับที่หนึ่ง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น    ( R.B.T.C.) ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการลูกเสือ นำไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

  • วัตถุประสงค์

๔.๑  เพื่อฝึกอบรมให้บุคลากรทางลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในจุดหมาย หลักการ วิธีการ และ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือโลกให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ

          ๔.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติการฝึกอบรมลูกเสือ โดยนำขบวนการ วิธีการไปวางแผนประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือเพื่อก่อเกิดการพัฒนาการลูกเสือในสถานศึกษา

          ๔.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ ตามกระบวนการ วิธีการ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้กับลูกเสือในสถานศึกษา

          ๔.๔  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ทัศนคติซึ่งกันและกันอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ

 

 

 

๕.  เป้าหมาย

          ๕.๑  ด้านคุณภาพ  บุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมทุกคนและเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่รองผู้กำกับในกองลูกเสือของตนเองและสามารถฝึกอบรมลูกเสือได้

          ๕.๒  ด้านปริมาณ  บุคลากรทางลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม  ๘๕ คน

๖.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ๖.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือมีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี

          ๖.๒  เป็นผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

          ๖.๓  มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย มีอุปนิสัยดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน

๗.  สถานที่ดำเนินการ

          ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง  จ.อุดรธานี

๘.  ระยะเวลาดำเนินการ

          ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  เมษายน   ๒๕๖๑

๙.  การดำเนินการ

          ขั้นเตรียมการ

                   ๙.๑  สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม

          ๙.๒  เสนอโครงการการฝึกอบรมเพื่อขออนุมัติ ตามระเบียบการฝึกอบรมของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ขั้นดำเนินการ

          ๙.๓  แจ้งสถานศึกษาเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

          ๙.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากรการฝึกอบรม

          ๙.๕  ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรการฝึกอบรม

          ๙.๖  ฝึกอบรมตามหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

          ๙.๗  ติดตามและประเมินผล

          ๙.๘  รายงานผลการฝึกอบรม

๑๐.  งบประมาณ

            จากค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ  ๑,๒๐๐  บาท 

รวมทั้งสิ้น   ๑๐๒,๐๐๐  บาท 

๑๑.  วิทยากรที่ให้การฝึกอบรม

          ๑๑.๑  พ.ส.น.อ. จังหวัดอุดรธานี

          ๑๑.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญ

๑๒.  การประเมินผล

          ๑๒.๑  ประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม

          ๑๒.๒  สรุปผลและรายงานการฝึกอบรม ต่อ พ.ส.น.อ. จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑๓.๑  ได้บุคลากรทางลูกเสือที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ มีคุณภาพนำไปประยุกต์ใช้กับลูกเสือในสถานศึกษา

          ๑๓.๒  บุคลากรทางลูกเสือสามารถปลูกฝังให้ลูกเสือ –  เนตรนารีในสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอุดมการณ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ