ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ...

English Department [อ่าน : 498 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสื...

2/2560 ณ ค่ายลูกเสืออุดรธานี 26 -29 เม.ย. 2561 [อ่าน : 401 ครั้ง]

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี [อ่าน : 356 ครั้ง]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมา...

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี [อ่าน : 432 ครั้ง]

มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 4