ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นตลาดแรงงาน 

 

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สนับสนุนวิชาการ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน
2.  พัฒนาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.  พัฒนาผู้เรียนให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

ผลิตนักเรียน-นักศึกษาด้านอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงาน

สถานที่ทำการ

แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000