เกี่ยวกับหลักสูตร

# เปิดสอน

ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

        - สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

        - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์