ชื่อ : นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8567920
อีเมล์ : rachen55chin@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ 
    พนักงานราชการ(ครู)
  วันที่เข้าทำงาน 
    1 มิถุนายน พ.ศ.2555
  วุฒิการศึกษา
 

- ป.โท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เมื่อ 1 ก.ค.2555

- ป.ตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เมื่อ 26 พ.ค.2542

- ปวส.  สาขาสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เมื่อ 25 มี.ค.2540

- ปวช.  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เมื่อ 20 มี.ค.2538

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

- ครูพิเศษจ้างสอน  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ตุลาคม พ.ศ.2542 - พฤษภาคม พ.ศ.2546

- ครูพิเศษจ้างสอน  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      พฤษภาคม พ.ศ.2546 - พฤษภาคม พ.ศ.2555

- พนักงานราชการ(ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  1 มิถุนายน พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน

  วิชาที่สอน
 

- สอนประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระดับ ปวช.

  - วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น ระดับ ปวช.

  - วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล ระดับ ปวส.

  - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับ ปวส.

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   - เป็นวิทยากรโครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาแาชีวศึกษา RMS2007 และโครงการอบรมระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  

      อาคารนานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  

     วันที่อบรม : 08/08/2558 - 09/08/2558   รวมทั้งสิ้น : 2 วัน

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -E-Learning การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์  

   มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

   วันที่อบรม : 01/04/2556 - 04/04/2556 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 วัน

-การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ณ โรงแรมริชมอน จ.นนทบุรี โดย สอศ.  

  วันที่อบรม : 20/09/2557 - 21/09/2557  รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 วัน

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์แบบ IPTV  ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       โดย มจธ. / สอศ.

   วันที่อบรม : 22/12/2557 - 25/12/2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 วัน

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร ป.ตรี  

   วิทยาลัยพณิชย์การเชตุพน กทม. / สอศ. 

  วันที่อบรม : 10/02/2558 - 14/02/2558 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 วัน

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี โดย สอศ. 

   วันที่อบรม : 18/02/2558 - 22/02/2558 รวมทั้งสิ้น : 5 วัน

- อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้   

   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดย มจธ. / สอศ.  

   วันที่อบรม : 26/02/2558 - 27/02/2558  รวมทั้งสิ้น : 2 วัน

- การจัดการด้านเทคนิคและการบำรุงดูแลรักษาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้าน 

   วิชาชีพ สำหรับบุคลากรประจำสถานศึกษา 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี 

    วันที่อบรม : 26/08/2558 - 27/08/2558  รวมทั้งสิ้น : 2 วัน

- การเข้าใช้ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

   วันที่อบรม : 21/08/2559 - 23/08/2559 รวมทั้งสิ้น : 3 วัน


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ