ชื่อ : นายจักรพันธ์ สินเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0868613651
อีเมล์ : jukapan.sintes@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ 
    ครูชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน 
    26 กรกฎาคม 2538
  วุฒิการศึกษา 
 

-2537 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

-2547 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

  ประวัติการทำงาน
 

-พ.ศ.2535-2538 ครูเอกชน โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี

-พ.ศ.2538-2543 รับราชการครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ

-พ.ศ.2543-2544 รับราชการครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

-พ.ศ.2544-ถึงปัจจุบัน รับราชการครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน 
 

-วิชาเทคนิคการอินเตอร์เฟส

-วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

-วิชาดิจิตอลเทคนิค

-วิชาพัลซ์และดิจิตอล

-วิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

-วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-วิชาโครงการ

-วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน 
 

  -แผนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบงชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ