เครื่องซิิลสายเลือดอัตโนมัติ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:24 น. 218 ครั้ง นายราเชน

Abstract

               Nowadays, blood was coming from donations; which is being used to treat patients. The blood must be separated for sample to detect diseases in the laboratory. The blood bag tube sealer is used. It is expensive and imported from abroad. As a result, the researchers have made the invention, the Automated Blood Bag Tube Sealer. This medical device is cheap and saves the office budget from buying the prototype medical device.

The idea to create the Automated Blood Bag Tube Sealer has started

form studying the Principal information of the prototype machine. Then, plan to create a piece of device by focusing on simple, correct, effective and low budget and at the same time, it can be use in student centers for teaching and learning.

          The result of the Automated Blood Bag Tube Sealer in real situation showed that it can work effectively. At first, the device was tested in the laboratory. The donated blood in the bag was separated by the said device for disease checking and testing. Upon checking, the blood bag tube was being sealed into 1 to 2 inches each piece. After that, it is being cut and put each piece in a covered bag before sending to the laboratory for checking.