ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

พัฒนาคน  พัฒนาวิชาการ  เสริมสร้างคุณธรรมกิจกรรมสู่สาธารณะ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม   อันก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ  สังคม   และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับที่เปิดสอนตรงตาม

ความต้องการของอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศดำเนินการพัฒนา

องค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมให้บริการวิชาการ   ในรูปแบบต่างๆ

ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

 

สถานที่ทำการ

 เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000