เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 

 -ปรัชญา-
สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

-คติพจน์-
วินัย คือ ปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ

-วิสัยทัศน์-
มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยประสานทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนมุ่งมั่นให้นักเรียนใผ่รู้ ใผ่เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม ต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี สามารถอยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างเยาวชนทีดีมีคุณภาพออกสู่
สังคมเพื่อพัฒณาประเทศให้เจริญ