การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหา การประกอบติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ (2105-2109)

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:05 น. 520 ครั้ง นายจักรกฤษ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนนี้มุ่งเน้นศึกษา เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาการประกอบติดตั้ง และตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับ ปวช. ปี 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทำวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้เป็นประโยชน์ ในการพัฒนานักเรียนและเนื้อหาวิชาให้มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียน

#https://goo.gl/CrKhCs