สิ่งประดิษฐ์ เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:29 น. 385 ครั้ง นายจักรกฤษ

ในปัจจุบันมีผู้นิยมใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษา ด้านธุรกิจ และด้านการสื่อสารเป็นจำนวนมากซึ่งขีดความสามารถของอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีความทันสมัย ของผู้ใช้

การให้อาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความสำคัญมาก ซึ่งส่งผลจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารสัตว์ถูกใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหนัง โครงกระดูก อีกทั้งสัตว์แต่ละวัยมีความต้องการของจำนวนและปริมาณของอาหารที่แตกต่างกัน  

จากแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและเห็นความสำคัญของการให้อาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในชีวิตประจำวันของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   โดยเน้นโดยเน้นแนวความคิดการสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้ทุนงบประมาณที่ต่ำ แต่แฝงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การดำเนินการเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดจากกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในงานประดิษฐ์เพื่อให้ได้ รูปแบบโครงสร้างของเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ตมีความเป็นไปได้ในการสร้าง ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้าง ชุดคำสั่งโปรแกรม แล้วดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ และเริ่มแบ่งงานกันในกลุ่มเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้

สรุป จากผลการทดสอบเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์โดยนำสายแลนเชื่อมต่อระหว่างเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นเปิดสวิตซ์ที่เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาเปิดแอปพลิเคชั่นควบคุม หน้าจอจะแสดงผลการเชื่อมต่อเริ่มการทำงานของเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการสั่งระบบให้เริ่มการทำงาน ตัวเครื่องจะให้อาหารสัตว์โดยอัตโนมัติแล้วจะหยุดเองตามเวลาที่ตั้งไว้ และยังมีระบบสำรองการทำงานในขณะที่ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา โดยการตั้งเวลาที่บอร์ดควบคุมระบุเวลาตามที่ต้องการที่จะให้อาหารสัตว์ เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ตก็จะทำงานตามปกติในขณะที่ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา