ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหา การประกอบติดตั้งและตรวจซ่อมเค... ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 568 ครั้ง]
  • การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องซิลสายเลือดอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 337 ครั้ง]
มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 2