ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

พันธกิจ

 

 

วัตถุประสงค์

 ปฏิบัติงานถูกต้อง ทันเวลา

 

สถานที่ทำการ

 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

พันธกิจ