ชื่อ : นางพนิดา สุขสบาย
เบอร์โทรศัพท์ : 0643585691
อีเมล์ : panida8320gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
 

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

  วันที่เข้าทำงาน 
 

 บรรจุ 13 กันยายน 2534 

 

 

 

 
 

 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 13  กันยายน 2534 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

 1 ธันวาคม 2549    ย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 5 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

 1 มิถุนายน 2553    โอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัล คลิกเปิดเอกสาร
A06 รางวัลสถานศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A07 รางวัลของผู้บริหาร คลิกเปิดเอการ
     
     
     
     
     

ย้อนกลับ