ชื่อ : นางณัฐพัชร์ งานรุ่งเรืองเกิด
เบอร์โทรศัพท์ : 0982826828
อีเมล์ : natthaphat2555@hotmail.co.th

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วันที่เข้าทำงาน
    15 กันยายน 2540
  วุฒิการศึกษา
 

- พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี

- พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี 

- พ.ศ. 2560 ปริญญาตรี รป.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 15 กันยายน 2540 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ระดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

1 ตุลาคม  2551 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ระดับ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1 ตุลาคม 2552  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ