ประเภท : ประชาสัมพันธ์
การจัดทำระบบฐานข้อมูล BigDATA

การจัดทำระบบฐานข้อมูล BigDATA ด้านกระประกันคุณภาพออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 -... [อ่าน : 739 ครั้ง]

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาช่างยนต์ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 เรื่อง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 เรื่อง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาสามัญ มีประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 เรื่อง

มีประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 43 เรื่อง