ประเภท : บริการวิชาการ วิชาชีพ

ข้อมูล : บริการวิชาการ วิชาชีพ

แผนกวิชาช่างยนต์ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 1 ครั้ง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 1 ครั้ง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 2 ครั้ง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0 ครั้ง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 5 ครั้ง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 2 ครั้ง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 1 ครั้ง
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 1 ครั้ง
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 1 ครั้ง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0 ครั้ง
แผนกช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 2 ครั้ง
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 3 ครั้ง
แผนกวิชาสามัญ มีบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 4 ครั้ง

มีบริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด 23 ครั้ง