ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูล : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ช่างยนต์ มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1 ชิ้น
ช่างกล มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1 ชิ้น
ช่างเชื่อม มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 2 ชิ้น
ไฟฟ้ากำลัง มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0 ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 5 ชิ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 2 ชิ้น
ก่อสร้าง มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1 ชิ้น
เทคนิคสถาปัต มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 21 ชิ้น
เทคนิคอุตสาหกรรม มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1 ชิ้น
เทคนิคพื้นฐาน มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0 ชิ้น
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 2 ชิ้น

มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 36 ชิ้น