ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน

ข้อมูล : งานวิจัยในชั้นเรียน

แผนกวิชาช่างยนต์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 3 เรื่อง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 4 เรื่อง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 6 เรื่อง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 10 เรื่อง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 14 เรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 5 เรื่อง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 12 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 8 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 3 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 3 เรื่อง
แผนกช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาสามัญ มีงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 14 เรื่อง

มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 85 เรื่อง